Cover ( LiChaeng ) Yêu - Hận

Đăng bởi: Taeganger-Devil

Cập nhật: 28-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Au : MAX_LUOI Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/210394490-ng%E1%BA%AFn-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-bhtt-h%E1%BA%ADn-y%C3%AAu-ho%C3%A Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: