csdl3_trigger

Đăng bởi: anhthu90hy2005

Cập nhật: 18-12-2011


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

5. Bẫy lỗi (Trigger) trong SQL Server Trigger là một dạng đặc biệt của thủ tục thường trú, được thực thi một cách tự động khi có sự thay đổi dữ liệu (do tác động của câu lệnh INSER T, UPDATE, DELETE) trên một bảng nào đó. 5.1 Các đặc điểm của trigger Trigger chỉ thực thi tự động thông qua các sự kiện mà không thực hiện bằng tay. Trigger sử dụng được với khung nhìn. Khi trigger thực thi theo các sự kiện Insert hoặc Delete thì dữ liệu khi thay đổi sẽ được chuyển sang các bảng INSERTED và DELETED, là 2 bảng tạm thời chỉ chứa trong bộ nhớ, các bảng này chỉ được sử dụng với các lệnh trong trigger. Các bảng này thường được sử dụng để khôi phục lại phần dữ liệu đã thay đổi (roll back). Trigger chia thành 2 loại INSTEAD OF và AFTER: INSTEAD OF là loại trigger mà hoạt động của sự kiện gọi trigger sẽ bị bỏ qua và thay vào đó là các lệnh trong trigger được thực hiện. AFTER trigger là loại ngầm định, khác với loại INSTEAD OF thì loại trigger này sẽ thực hiện các lệnh bênh...

Danh sách chương: