dsfsdfdsf

Đăng bởi: boyprotmc

Cập nhật: 17-12-2010


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương I: Tổng quan về chiến lược kinh doanh của DNTM I. Chiến lược kinh doanh và vai trò của chiến lược kinh doanh 1. Các khái niệm liên quan đến chiến lược kinh doanh 1.1. Chiến lược kinh doanh Là định hướng hoạt động kinh doanh có mục tiêu trong thời gian dài cùng với hệ thống chính sách, biện pháp và cách thức phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng 1.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh 1.3 Thực hiện chiến lược kinh doanh 1.4 Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh 1.5 Quản trị chiến lược kinh doanh 2. Sự cần thiết và vai trò của chiến lược kinh doanh 2.1 Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh 2.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh II. Phân loại chiến lược kinh doanh của DNTM 1. Theo phân cấp quản lý doanh nghiệp 2. Theo phạm vi tác động của chiến lược 2.1 Chiến lược về mặt hàng và...

Danh sách chương: